انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   لیلا   شجاعی زاده   031-55912951         کارشناس فرهنگی خوابگاه خواهران 
 2   محمد رضا   مهدی زاده   031-55912921         مسئول دفتر نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی 
 3   حسین   عابدینی   031-55912948         کارشناس نشریات و تشکل های اسلامی 
 4   وحید   صدوقی   031-55912943         کارشناس کانون های فرهنگی و هنری 
 5   سیدحسین   علوی علی آبادی   031-55912941         کارشناس فرهنگی خوابگاه برادران 
 6   سیدمهدی   اجتهد نژاد   031-55912943         کارشناس انجمن های علمی 
 7   سید عبدالمهدی   هاشمی   031-55912260         معاون فرهنگی 
 8   حمیدرضا   رضایی   031-55912260         مسئول دفتر معاونت فرهنگی 
 9   محمد شریف   زارعی   031-5515881         مدیر فرهنگی 
 10   مهدی   عطاری   031-55912940         مسئول دفتر مدیر فرهنگی 
 11   مریم   هاشمی   031-55912117         مدیر ارتباطات فرهنگی 
 12   علی   برجاس   031-55912950         کارپرداز مالی و مسئول امور اجرایی 
 13   سید علی   گلساز   031-55912950         امور اجرایی 
 14   طیبه   مصلحی   031-55912118         مسئول دفتر ارتباطات فرهنگی 
 15   امینه سادات   محسن زاده   031-55912898         دبیرخانه عفاف و حجاب 
 16   علیرضا   پوران   031-55912264         مسئول کمیسیون عفاف و حجاب 
 17   اعظم   طوقانیان   031-55912118         کارشناس هنری و امور رایانه ای 
 18   لیلا   خانی   031-55912118         کارشناس آموزش فرهنگی کارکنان